chapter-bullet-o chapter-bullet-ob chapter-bullet chapter-bullet-b archive-arrow-down chapter-arrow content-link content-pic email facebook filter-arrow-down filter-arrow-up hamburger link listitem-arrow more-arrow-right print reveal-arrow-left reveal-arrow-right reveal-times search-arrow search times-filter twitter instagram view-grid view-list
Search

Zomer Film College 2021


22 > 28 augustus 2021

De Cinema

Maarschalk Gerardstraat 4, 2000 Antwerpen

Contact Cinea

India Song (Marguerite Duras, 1975)

NL/ Ontdek nu het volledige programma hier (pdf)!

EN/ Discover the complete program schedule here (pdf)!

[ENGLISH VERSION BELOW]

Stip alvast 22 tot 28 augustus aan in je agenda, want dan verwachten we je opnieuw in Antwerpen voor het Zomerfilmcollege, dat dit jaar zijn 50e verjaardag viert! 7 dagen lang duiken we onder in twee filmhistorische thema’s, aan de hand van een 15-tal lezingen en zo’n 20 filmvertoningen.

Filmmakers hebben duizenden geheimen, het ZOMERFILMCOLLEGE leert je ze kennen!

Out 1 (Jacques Rivette, 1971)

CINEMA ON FIRE: THE IMPURE FILMS OF MARGUERITE DURAS AND JACQUES RIVETTE

Het belangrijkste werk van Marguerite Duras en Jacques Rivette zit gekneld tussen twee momenten in de Franse filmgeschiedenis die wereldwijd navolging kregen: de Nouvelle Vague van de jaren 1960 enerzijds, en de Cinéma du look van de jaren 1980 anderzijds. Het oeuvre van Duras en Rivette uit de jaren 1970 vormt daardoor een heel apart en weinig verkend hoofdstuk uit de (Franse) filmgeschiedenis. Hun beider werk werd gekenmerkt door een paradox die typisch is voor de periode: hun films wilden kunst zijn en tegelijk ook anti-kunst (anti-establishment, anti-bourgeois).  ZFC 2021 breekt een lans voor de uiterst vernieuwende manier waarop beide cineasten de erfenis van hun voorgangers herdachten, opnieuw vorm gaven en ook volkomen nieuwe ideeën omtrent de symbiose tussen literatuur, theater en cinema aanbrachten, om zo tot een filmwereld te komen die veel vuriger is dan vaak gemakkelijkheidshalve wordt aangenomen.

Gastsprekers (voertaal: Nederlands/Engels)
 • Tom Paulus doceert filmstudies aan de Universiteit Antwerpen. Zijn essays omtrent de picturale stijl in de films van John Ford werden gepubliceerd in verscheidene bundels waaronder: John Ford in Focus (McFarland) en Westerns: Movies from Hollywood and Paperback Westerns (Cambridge Scholars Publishing). Zijn bundel (eds. with Rob King) Slapstick Symposium: Essays on Silent Comedy werd uitgegeven door Routledge.
 • Cristina Álvarez López is een filmcriticus uit Malgrat de Mar (Spanje). Haar werk is verschenen in MUBI Notebook, LOLA en De Filmkrant, en in boeken over Chantal Akerman, Bong Joon-ho, Philippe Garrel en Paul Schrader. Haar blog LAUGH MOTEL (“on, with, around film”) is te vinden op: https://laughmotel.wordpress.com/.
 • Adrian Martin is een kunstcriticus uit Malgrat de Mar (Spanje). Hij is de auteur van negen boeken, waaronder de essaybundel Mysteries of Cinema uit 2018 (Amsterdam University Press). Zijn website die veertig jaar schrijven verzamelt, is te vinden op http://www.filmcritic.com.au.
 • Charlotte Wynant schrijft momenteel een doctoraatsthesis over reductieve esthetica in de cinema van Chantal Akerman en Marguerite Duras aan het Onderzoekscentrum voor Visuele Poëtica (Universiteit Antwerpen). De focus van haar onderzoek ligt op de esthetiek van negativiteit in twintigste-eeuwse cinema, literatuur en performance en de rol die de Franse filosofie speelde in haar ontstaan.
They Live by Night (Nicholas Ray, 1948)

NICHOLAS RAY: CONTACT ZONES

In een recensie in Cahiers du Cinéma van Nicholas Rays Bitter Victory (1958) kon Jean-Luc Godard zich er niet van weerhouden uit te roepen: “The cinema is Nicholas Ray!” De appreciatie die de jonge honden van de ophanden zijnde Nouvelle Vague voor Ray ervoeren, leek eindeloos; ze zagen in hem een poëet van het moderne (Amerikaanse) leven. Ray is bij uitstek de cineast van de photogénie, het uniek filmische moment dat onze verbeelding meevoert voorbij wat we eenvoudigweg zien, en — meer dan in de mise-en-scène — vervat zit in een oogopslag, een schijnbaar achteloze beweging, een aanraking. Contact en intimiteit zijn van primordiaal belang voor Ray, zowel op persoonlijk als (inter-)cultureel vlak. ZFC 2021 belicht hoe Ray 30 jaar lang op zoek ging naar een balans, zowel op persoonlijk, professioneel, thematisch als vormelijk vlak, naar de juiste manier om een houding, een gelaatsuitdrukking, een stem en een camerastandpunt samen te brengen om zo tot een gemeenschappelijke en tegelijkertijd zeer persoonlijke, soms autobiografische, cinema te komen.

Gastsprekers (voertaal: Engels)
 • Cristina Álvarez López is een filmcriticus uit Malgrat de Mar (Spanje). Haar werk is verschenen in MUBI Notebook, LOLA en De Filmkrant, en in boeken over Chantal Akerman, Bong Joon-ho, Philippe Garrel en Paul Schrader. Haar blog LAUGH MOTEL (“on, with, around film”) is te vinden op: https://laughmotel.wordpress.com/.
 • Adrian Martin is een kunstcriticus uit Malgrat de Mar (Spanje). Hij is de auteur van negen boeken, waaronder de essaybundel Mysteries of Cinema uit 2018 (Amsterdam University Press). Zijn website die veertig jaar schrijven verzamelt, is te vinden op http://www.filmcritic.com.au.
 • Nick Pinkerton is een schrijver uit Brooklyn (NY) met een focus op audiovisuele kunst. Zijn werk werd gepubliceerd in o.a. Film Comment, Sight & Sound, Artforum, Frieze, Reverse Shot, 4 Columns, The Baffler, Harper’s, en de Village Voice. Zijn andere publicaties omvatten een recente monografie over de films van Ruth Beckermann (Oostenrijks Film Museum) en een recent verschenen boek over Tsai Ming-liangs Goodbye, Dragon Inn (Fireflies). Hij geeft tevens de Substack-nieuwsbrief Employee Picks uit: https://nickpinkerton.substack.com/.
Frágil como o Mundo (Rita Azevedo Gomes, 2001)

RITA AZEVEDO GOMES

Onze eregast dit jaar is de Portugese regisseur Rita Azevedo Gomes. Sinds haar eerste langspeelfilm, O Som da Terra a Tremer (1990), ontwikkelde ze een eigenzinnige benadering van film die sterk geworteld is in literatuur, theater en opera. Ze zal twee van haar meest geprezen films presenteren, Frágil como o Mundo (2001) en A Vingança de Uma Mulher (2011), en de relatie tussen haar werk en dat van Nicholas Ray, Marguerite Duras en Jacques Rivette toelichten.

PRAKTISCH

Een ticket voor het volledige programma van zeven dagen bedraagt €135. Studenten betalen slechts €70. De prijs voor een half programma, Nicholas Ray of Cinema on Fire, bedraagt €75. Studenten betalen voor een half programma slechts €40. Inschrijven kan van 12 juni tot en met 20 augustus, via de link in de banner bovenaan.

De twee hoofdthema’s vinden afwisselend in de voor- of namiddag plaats. Het avondprogramma is voor alle deelnemers toegankelijk.

Alle Coronamaatregelen zullen strikt opgevolgd worden tijdens het evenement. We brengen de deelnemers hiervan tijdig op de hoogte.

Het Zomerfilmcollege brengt filmliefhebbers in contact met gerenommeerde filmspecialisten uit binnen- en buitenland, maar ook met films uit de collectie van CINEMATEK en andere filmarchieven die zelden of nooit op het witte doek vertoond worden.

SUMMER FILM SCHOOL 2021

Once again, the Summer Film School offers more than fifteen talks by internationally renowned experts and twenty screenings of recent digital restorations and rare 35mm prints from the extensive collection of the Royal Belgian Film Archive (CINEMATEK).

Filmmakers have thousands of secrets, the SUMMER FILM SCHOOL lets you in on them!

CINEMA ON FIRE: THE IMPURE FILMS OF MARGUERITE DURAS AND JACQUES RIVETTE

Marguerite Duras’s and Jacques Rivette’s most important work is sandwiched between two moments in French film history that were emulated worldwide: the Nouvelle Vague of the 1960s on the one hand, and the Cinéma du look of the 1980s on the other. The oeuvre Duras and Rivette put together in the 1970s is therefore a very special and little-explored chapter in (French) film history. Both filmmakers’ work was characterized by a paradox that is typical of the period: their films wanted to be art and at the same time anti-art (anti-establishment, anti-bourgeois).  ZFC 2021 celebrates the extremely innovative way in which Duras and Rivette rethought and reshaped the legacy of their predecessors while also introducing completely new ideas about the symbiosis between literature, theatre and cinema in order to create a body of work that is much more passionate than is often conveniently assumed.

Guest speakers (language spoken: Dutch/English)
 • Tom Paulus teaches film studies at the University of Antwerp. His essays on the pictorial style in John Ford’s films have been published in various volumes including: John Ford in Focus (McFarland) and Westerns: Movies from Hollywood and Paperback Westerns (Cambridge Scholars Publishing). His collection (eds. With Rob King) Slapstick Symposium: Essays on Silent Comedy was published by Routledge. (In Dutch)
 • Charlotte Wynant is currently writing a PhD thesis on reductive aesthetics in the cinema of Chantal Akerman and Marguerite Duras at the Research Centre for Visual Poetics (University of Antwerp). The focus of her research lies on aesthetics of negativity in twentieth century cinema, literature and performance and the contributive role of French philosophy in their emergence. (In Dutch)
 • Cristina Álvarez López is a film critic based in Malgrat de Mar (Spain). Her work has appeared in MUBI Notebook, LOLA, and De Filmkrant, and in books on Chantal Akerman, Bong Joon-ho, Philippe Garrel, and Paul Schrader. Her blog site LAUGH MOTEL ( “on, with, around film”) is at: https://laughmotel.wordpress.com/. (In English)
 • Adrian Martin is an arts critic based in Malgrat de Mar (Spain). He is the author of nine books, including the 2018 essay collection Mysteries of Cinema (Amsterdam University Press). His ongoing archive website covering forty years of writing, is at http://www.filmcritic.com.au. (In English)

NICHOLAS RAY: CONTACT ZONES

In a review in Cahiers du Cinéma of Nicholas Ray’s Bitter Victory (1958), Jean-Luc Godard could not stop himself from exclaiming: “The cinema is Nicholas Ray!” The appreciation that the soon-to-be protagonists of the impending Nouvelle Vague felt for Ray seemed endless; they saw in him a poet of modern (American) life. Ray is pre-eminently the cinematographer of photogénie, the unique cinematic moment that carries our imagination beyond what we simply see, and—more than in mise-en-scène—is contained in a glance, a seemingly careless movement, a touch. Contact and intimacy are of paramount importance to Ray, both personally and (inter)culturally. ZFC 2021 highlights how, for 30 years, Ray searched for balance—on a personal, professional, thematic and formal level—and for the right way to bring together poses,  facial expressions, voices and  camera angles to create a shared and at the same time very personal, sometimes autobiographical, cinema.

Guest speakers (language spoken: English)
 • Cristina Álvarez López is a film critic based in Malgrat de Mar (Spain). Her work has appeared in MUBI Notebook, LOLA, and De Filmkrant, and in books on Chantal Akerman, Bong Joon-ho, Philippe Garrel, and Paul Schrader. Her blog site LAUGH MOTEL ( “on, with, around film”) is at: https://laughmotel.wordpress.com/.
 • Adrian Martin is an arts critic based in Malgrat de Mar (Spain). He is the author of nine books, including the 2018 essay collection Mysteries of Cinema (Amsterdam University Press). His ongoing archive website covering forty years of writing, is at http://www.filmcritic.com.au.
 • Nick Pinkerton is a Cincinnati-born, Brooklyn-based writer focused on moving image-based art. His writing has appeared in Film Comment, Sight & Sound, Artforum, Frieze, Reverse Shot, 4 Columns, The Baffler, Harper’s, and the Village Voice, among other venues. Publications include a recent monograph on the films of Ruth Beckermann (Austrian Film Museum) and a forthcoming book on Tsai Ming-liang’s Goodbye, Dragon Inn (Fireflies). He operates the Substack newsletter Employee Picks: https://nickpinkerton.substack.com/.

RITA AZEVEDO GOMES

Our guest of honor this year is the Portuguese director Rita Azevedo Gomes. Since her first feature film, O Som da Terra a Tremer (1990), she has developed an independent approach to cinema strongly rooted in literature, theatre, and opera. She will present two of her most acclaimed films, Frágil como o Mundo (2001) and  A Vingança de Uma Mulher (2011), and discuss the relationship between her work and that of Nicholas Ray, Marguerite Duras and Jacques Rivette.

PRACTICAL INFO

While the talks in the ‘Cinema on Fire’ program are mostly in Dutch, the entire Nicholas Ray lecture series will be English spoken! All films in the ‘Cinema on Fire’ program feature English subtitles.

A ticket for the complete program costs €135 (€70 for students) and grants access to both modules. A ticket for one of the two modules, Nicholas Ray or Marguerite Duras & Jacques Rivette, costs €75 (€40 for students). The registration period ends on August 20.

Both modules will take place alternately in the morning and the afternoon. The evening sessions can be attended by all participants.

All Corona measures will be strictly adhered to during the event. We will inform the participants in time of the measures in place.

For further questions, feel free to contact us!